Komornik Sądowy w Kościanie Robert Ciemniak

Kancelaria Komornicza nr I w Kościanie

O KANCELARII

Kancelaria została utworzona przez Pana komornika Roberta Ciemniaka, celem realizowania jego ustawowych zadań, do których w szczególności należy wykonywanie:

Licytacje ruchomości
Licytacje nieruchomości
Zabezpieczenie roszczeń
Protokół stanu faktycznego

Komornik jest uprawniony do pozyskiwania informacji min. od organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, rentowych, banków, organów spółdzielni mieszkaniowych, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika.

Nasza Kancelaria Komornicza w pracy szereg rozwiązań technicznych, które pozwalają w znaczny sposób skrócić czas potrzebny do skutecznego ustalenia majątku dłużnika.

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

Komornik Sądowy Robert Ciemniak zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw: o egzekucję z nieruchomości; o wydanie nieruchomości; o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości; o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy; w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Właściwość obejmuje

Miasto Kościan

Gmina Czempiń

Gmina Kościan

Gmina Krzywiń

Gmina Śmigiel

WNIOSKI DO POBRANIA

Wniosek należy złożyć do komornika w oryginale, wraz z tytułem wykonawczym (również w oryginale).

Wniosek należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami.

Wszystkie pola powinny być wypełnione.

Wierzyciel powinien wskazać możliwie najwięcej danych identyfikacyjnych dłużnika, co zwiększa szanse na skuteczne wyegzekwowanie należności.

Wierzyciel musi podpisać wniosek czytelnie, imieniem oraz nazwiskiem.

Jeśli wniosek składa osoba reprezentująca wierzyciela, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo i/lub odpis KRS (w przypadku spółek prawa handlowego).

wniosek o wszczęcie egzekucji - formularz

zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji do Funduszu Alimentacyjnego

KONTAKT

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie
Robert Ciemniak
Kancelaria Komornicza nr I w Kościanie

ul. Ciszaka 6/3,
64-000 Kościan

tel. 65 534 29 08, 724 367 884, koscian.ciemniak@komornik.pl

Bank BGŻ BNP Paribas SA 61 1600 1462 1873 0562 9000 0001
Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy (w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dłużnika oraz sygnaturę sprawy.):

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 08:00 -16.00
Komornik przyjmuje interesantów w piątek w godzinach 09:00 - 13:00, a w sprawach pilnych także w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu.